Περιγραφή

      Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον έλεγχο και την ρύθμιση τοπογραφικού εξοπλισμού τηρώντας τα πρότυπα ISO 9001:2008.

Περιγραφή

ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Η επιχείρηση CivilShop ΕΠΕ επιθεωρήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης EQA στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τη συμμόρφωση σε αυτό με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2008.

 

Ο τακτικός έλεγχος εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα του. Συνιστάτε ο ετήσιος έλεγχος και για την αποφυγή πιθανών τεχνικών θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την χρήση του. Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε την πρόταση μας και προσφορά μας για το ετήσιο έλεγχο του γεωδαιτικού σας εξοπλισμού.

 Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες είναι :

Έλεγχος και ρύθμιση :  Εξασφάλιση καλής λειτουργείας και μετρήσεων .

Ρύθμιση και έλεγχος Κατακόρυφου, οριζόντιου άξονα, αεροστάθμης, αντισταθμιστή, οπτικής ή Laser Κέντρωσες, Ρύθμιση σκοπευτικού άξονα / Laser / EDM.

Έλεγχος μπαταριών και των στοιχείων τους

Ενημέρωση λογισμικού : Ενημέρωση λογισμικού και έλεγχος παραμέτρων τοπογραφικού οργάνου

Ο έλεγχος και η ρύθμιση γίνετε στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο της εταιρείας μας. Το στέλεχος της εταιρείας μας  που θα πραγματοποιήσει την ρύθμιση έχει λάβει εκπαίδευσή  ετερεία μας έχει επιπέδου Level 3 (Επίπεδο εργοστασίου από την STONEX).


Πιστοποιήθηκε ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα παρακάτω πεδία:

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έλεγχος και ρύθμιση

Αρ. Πιστ. 3116/09

 

Το εργαστήριο μας έχει ακόμη πιστοποιηθεί από την  STONEX  για την δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των συστημάτων GNSS και γεωδαιτικών σταθμών STONEX .

Active Tab:

Previous Tab: